[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)

  
งานแผนงานและสารสนเทศ  
 

กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ
4.1 งานแผนงาน
(1)  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา
(2)  กำหนดวิสัยทัศน์  (Vision) พันธกิจ  (Mission)  และเป้าประสงค์  (Corporate  Objective)  กำหนดกลยุทธ์(Strategies)  กำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key  Performance Indicators -KPIs)  โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ
(3)  กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ  คุณภาพ  และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่จะทำร่างข้อตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษา
(4)  จัดทำรายละเอียดโครงสร้าง  แผนงาน  งาน / โครงการ  และกิจกรรมหลัก
(5)  การติดตามประเมินผล  งาน / โครงการ  สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
(6) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อปรับปรุงและนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2  งานสารสนเทศ
(1)  สำรวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ   จัดทำทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  โดยร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ / หน่วยงานราชการ
(2)  จัดระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา
(3)  พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติภารกิจ  ได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ
(4)  จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับโรงเรียนอื่น  เขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง
(5)  นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร   การบริการและการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจขอดูสามารถให้ดูระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นปัจจุบัน
(6)  ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะๆ
4.3 งานบริหารแผนงานและโครงการ
(1)  เสนอแต่งตั้งผู้บริหารแผนงาน และผู้บริหารโครงการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน
(2) วิเคราะห์งาน โครงการ กิจกรรม ตามข้อเสนอของกลุ่ม กลุ่มงาน งาน กลุ่มสาระ เพื่อรวบรวมเป็นโครงการหลักของโรงเรียน
(3) ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน รวมทั้งเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุง พัฒนา โครงการ กิจกรรม และงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
(4) ร่วมพิจารณาการกำหนดงบประมาณระยะปานกลาง และประจำปี
(5) ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำสรุปรายงานประจำปี